Dragon Ball Sparking! Zero Announced For PS5, Xbox & Steam; New Budokai Tenkaichi Game

Zero Announced for PS5, Xbox & Steam; New Budokai Tenkaichi Game … During The Game Awards 2023, Bandai Namco officially announced the next Dragon Ball …
View full source